Pokémon Black/White Entwicklungsliste

okémon Entwicklungen in Black/White.

Entwicklungsliste
Level 17 Level 36
Level 17 Level 36
Level 17 Level 36
Level 20
Level 16 Level 32
Level 20
Blattstein
Feuerstein
Wasserstein
Mondstein
Level 21 Level 32
Level 27
Level 25 Tausch
Zuneigung
Level 31
Level 25 Tausch
Level 25 Level 36
Level 20 Zuneigung
Level 22 Level 30
Sonnenstein
Sonnenstein
Level 29 Level 40
Level 35
Level 34
Level 39
Level 34
Level 37
Level 37
Level 36
Level 30
Funkelstein
Level 32 Level 41
Level 32 Level 41
Level 35
Level 35 Level 47
Level 34
Tausch gegen Schnuthelm
Level 39
Level 40
Level 36
Level 40
Level 38 Level 49
Level 39 Donnerstein
Level 42
Level 41 Finsterstein
Level 38 Level 48
Level 37
Tausch gegen Laukaps
Level 50
Level 43
Level 52
Level 54
Level 54
Level 50 Level 64
Level 59